โครงการแพทยศาสตร์รวมใจ ใส่ใจ 5 ส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการแพทยศาสตร์รวมใจ ใส่ใจ 5 ส.

โครงการแพทยศาสตร์รวมใจ ใส่ใจ 5 ส.

โครงการแพทยศาสตร์รวมใจ ใส่ใจ 5 ส.

     วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นพ.สรรชัย สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแพทยศาสตร์รวมใจ ใส่ใจ 5 ส. ซึ่งเปนกิจกรรมพื้นฐานสําคัญ ที่นํามาใชพัฒนาประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานสงเสริมและสรางความสัมพันธในหมูคณะ ใหมีการปฏิบัติงาน รวมกันอยางราบรื่น กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการจัดระบบ ระเบียบ ทําใหคนหาเอกสารและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล