อาจารย์คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The World Congress of Epidemiology, International Epidemiological Association (IEA) ครั้งที่ 21 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : อาจารย์คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The World Congress of Epidemiology, International Epidemiological Association (IEA) ครั้งที่ 21

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The World Congress of Epidemiology, International Epidemiological Association (IEA) ครั้งที่ 21

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The World Congress of Epidemiology, International Epidemiological Association (IEA) ครั้งที่ 21 ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

     ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2560 ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ อาจารย์สาขาบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The World Congress of Epidemiology, International Epidemiological Association (IEA) ครั้งที่ 21 โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tobacco use trends in Thailand using age-period cohort model: the national household survey 1996-2015 (Poster) ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิจัย แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการในต่างประเทศ และนำความรู้และเครือข่ายที่ได้นำมาพัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป