คุณบุญเลี้ยง ปาลจิณ ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 100,000 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คุณบุญเลี้ยง ปาลจิณ ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 100,000 บาท

คุณบุญเลี้ยง ปาลจิณ ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 100,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบคุณ คุณบุญเลี้ยง ปาลจิณ
ได้บริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนศูนย์บริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์
เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม