โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ นักวิจัยอาวุโส และหัวหน้าห้องปฎิบัติการวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นวิทยากร
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม