พระอาจารย์สุริยันต์ รตนโชโต สำนักสงฆ์ป่าดอนหนาด ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 137,050 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พระอาจารย์สุริยันต์ รตนโชโต สำนักสงฆ์ป่าดอนหนาด ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 137,050 บาท

พระอาจารย์สุริยันต์ รตนโชโต สำนักสงฆ์ป่าดอนหนาด ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส เป็นเงิน 137,050 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขออนุโมทนาบุญ พระอาจารย์สุริยันต์ รตนโชโต
สำนักสงฆ์ป่าดอนหนาด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ได้บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นเงิน 137,050 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน)
วันที่ 2 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม