บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาสิริปุญโญ วัดป่าวังเลิง ตำบล ท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิต ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางสุกัญญา เหล่าสุวรรณ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ ในการรักษาพระภิกษุ – สามเณร อาพาธ และแม่ชีที่เจ็บป่วย โดยทางคณะแพทยศาสตร์ได้นำปัจจัยร่วมสมทบจากจิตศรัทธาของบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 36,151 บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) รวมยอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนปัจจัย 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)