บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3   อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล ที่ปรึกษาคณบดี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการนำเยาวชนกัมพูชาไปเปิดโลกทัศน์ที่ประเทศไทย   มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตจากราชอาณาจักรกัมพูชา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษา กับคณะศึกษาดูงาน