โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตใน มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตใน มมส

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตใน มมส

     วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดยงานเวชกรรมสังคม และคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลขามเรียง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต และบุคลากร ผู้ประสบปัญหาความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิต ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่แรกเริ่ม และสามารถประสานขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากเครือข่ายสุขภาพจิตได้