คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

     วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 305 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วงรอบปีการศึกษา 2559 นำโดย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ ประธานกรรมการ โดยการประเมินคุณภาการศึกษาภายในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย