คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดี ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล
สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ