บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ดร.ปิยาภรณ์ แสนศิลา หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ อ.วัลลภา ลีลานันทกุล อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นคณะอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม