โรงพยาบาลสุทธาเวชจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวชจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก

โรงพยาบาลสุทธาเวชจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางปาลิตา พูลเพิ่ม หัวหน้างานการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันล้างมือโลก ซึ่งเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี โดยคณะกรรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการล้างมือ การแจกเจลล้างมือแก่ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ  เช่น ตอบคำถามชิงรางวัล จับสลากลุ้นรับรางวัล และมอบรางวัลให้ผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ  วันล้างมือโลก และรางวัลถ่ายภาพภายในงาน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และกระตุ้น เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนแก่ผู้มารับบริการ และให้บุคลากรทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การล้างมือร่วมกัน