ผู้บริหารและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4”

ผู้บริหารและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4”

ผู้บริหารและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4”
(The 4th Annual National Health Professional Education Reform Forum 2017”

 

     เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ ผู้ประสานงานรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 2 และนางสาวเพียงขวัญ สุนสิน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้าน  สุขภาพ ครั้งที่ 4” (The 4th Annual National Health Professional Education Reform Forum 2017”   โดยหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมพลัง สร้างวิชาชีพสุขภาพ  (ICT to Empower Health Professional Education)”

     สำหรับหัวข้อที่ใช้บรรยายในการเป็นวิทยากรคือ “Scaling Up Community-Engaged Health Professional Education in Digital Age: Interprofessional Education” เพื่อนำเสนอการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิชาชีพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ได้มีความร่วมมือกับเทศบาล  เมืองมหาสารคามด้วย และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นการส่งคะแนนการประเมินออนไลน์

     การเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ นับได้ว่าเป็นการนำเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างวิชาชีพ (Interprofessional Education) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อนำเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นิสิตสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน