โครงการ “สื่อสาร ผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 4” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการ “สื่อสาร ผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 4”

โครงการ “สื่อสาร ผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 4”

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาล สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “สื่อสาร ผ่านใจ แผนไทยผูกพัน ครั้งที่ 4” ขึ้น สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พญ. ศิรินาถ ตงศิริ และคณะณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิต เพื่อให้นิสิตเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเพื่อนในกลุ่ม คณาจารย์ ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง และผู้ป่วย อีกทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี การร่วมกันแก้ปัญหาของนิสิต