การอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี พร้อมก้าวสู่ Smart EF – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี พร้อมก้าวสู่ Smart EF

การอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0-5 ปี พร้อมก้าวสู่ Smart EF

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมการเลี้ยงลูก 0 – 5 ปี พร้อมก้าวสู่ Smart EF โดยอาจารย์แพทย์หญิงพรรณิพิศ วงมีฤทธิ์ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  จัดโดยคลินิกพัฒนาการเด็ก ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช นำโดย ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กได้ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความรู้ ทักษะ การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็กให้มีทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จ ในกลุ่มแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็ก และผู้ปกครอง ได้มีความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติได้ จนสามารถพัฒนาเป็นโมเดลในการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็กในชุมชนต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก