พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

     วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  พลตรีหญิงแพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ ทันตแพทย์ ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล เลขาธิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

     การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมฯ ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย อันประกอบด้วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา องค์กรในชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การดูแลคนพิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้มีแต่เฉพาะการดูแลด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังต้องได้รับการดูแลด้านต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการศึกษาเล่าเรียน หากคนพิการนั้นยังอยู่ในวัยเรียน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและในชุมชนเพื่อส่งเสริม ให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด หรือได้รับการฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการธรรมชาติของการดูแลคนพิการ จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างสหสาขาวิชาชีพไม่สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จโดยวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง

     โดยความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินงานโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะเป็นผู้จัดการโครงการวิจัย และมีผู้ประสานงานในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดสงขลา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการคนพิการโดยชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้