กิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมด้านวิชาการและวิจัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาล สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิงแพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย ของอาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
ผลการประกวดการนำเสนอประเภทวาจา (oral presentation) และโปสเตอร์ (poster presentation)

ประเภทวาจา (oral presentation)
Biomedicine
ดีเยี่ยม
Induction of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) by oleic acid (OA) in HepG2 model
Nadta Sukkasem et al.

ดีมาก
Effects of dextran sulfate sodium on colitis induction in Caco-2 cells
Nittima et al.

ดี
Effects of sublethal exposure to the herbicides, glyphosate and paraquat, on antibiotic susceptibility in Pseudomonas aeruginosa
Kanokporn Chaianunporn

Public Health
ดีเยี่ยม
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมและความชุกการใช้น้ำมันทอดซ้ำของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารทอดในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวสายฝน อาระลา

ดีมาก
การศึกษาอุบัติการณ์การปนเปื้อนเชื้อในการเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับเพาะเชื้อ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางเบญจพร แก้วคำใต้

ดี
Factors related to Alcohol Beverage Consumption Behaviors Among Pre-adolescent in Khon Kaen Province
Tepthai Chotchai et al.

ประเภทโปสเตอร์ (poster presentation)
Biomedicine
ดีเยี่ยม
Vector borne surveillance model, Thailand
Klarnarong Wongpituk et al.

ดีมาก
Screening anti-Candida albicans activities of Polycephalomyces nipponicus isolated from dead cicada nymph in the Northeast of Thailand
Sutthiwan Thammawat et al.

ดี
Effects of Lagerstroemia speciosa (L.) Pers bark extract on protein profiles of Methicillin resistant Staphylococcus aureus
Winita Fowsantear and Sutthiwan Thammawat

Public Health
ดีเยี่ยม
ผลของการออกกำลังกล้ามเนื้อเท้าเพื่อป้องกันการล้มในผู้ป่วยเบาหวาน
นางสาววัลภา ไตรทิพย์ และคณะ

ดีมาก
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้วิดีโอ และการอบรมพัฒนาสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แบบดั้งเดิมในโรงเรียนมัธยม
ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร และคณะ

ดี
อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการถูกของมีคมและเข็มทิ่มตำในบุคลากรงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางปาริชาต ดอนบรรจง

Routine to Research
ดีเยี่ยม
กลวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา