ตารางแสดงวงเงินซื้อยา EPOETIN BETA PETA PREFILL SYRG ๕๐๐๐ IU/๐.๓ML (๐.๓ ml) ขนาดบรรจุ ๖ PREFILL SYRG จำนวน ๒๓๕ กล่อง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ตารางแสดงวงเงินซื้อยา EPOETIN BETA PETA PREFILL SYRG ๕๐๐๐ IU/๐.๓ML (๐.๓ ml) ขนาดบรรจุ ๖ PREFILL SYRG จำนวน ๒๓๕ กล่อง

ตารางแสดงวงเงินซื้อยา EPOETIN BETA PETA PREFILL SYRG ๕๐๐๐ IU/๐.๓ML (๐.๓ ml) ขนาดบรรจุ ๖ PREFILL SYRG จำนวน ๒๓๕ กล่อง