คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก University of Medicine Taunggyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, The Global Fund NFM สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ School of Engineering and Technology ประเทศไทย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก University of Medicine Taunggyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, The Global Fund NFM สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ School of Engineering and Technology ประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก University of Medicine Taunggyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, The Global Fund NFM สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ School of Engineering and Technology ประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก University of Medicine Taunggyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, The Global Fund NFM สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

และ School of Engineering and Technology ประเทศไทย

 

     วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เวลา 13.00 น. ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรต่างประเทศจาก The Global Fund NFM – Grant, Pakistan, School of Engineering and Technology, Thailand และ University of Medicine Taunggyi, Myanmar มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย และหารือถึง   ความร่วมมือในอนาคต การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่     28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย การเข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ทั้งการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเยี่ยมชมระบบบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   และร่วมกิจกรรมสัมมนา “Specail International Collocuium” ร่วมกับบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์

     รศ.ดร.ปราโมทย์  ทองกระจาย หัวหน้าบัณฑิตศึกษา  ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล อาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะบุคลากรต่างประเทศจาก The Global Fund NFM – Grant, Pakistan, School of Engineering and Technology, Thailand และ University of Medicine Taunggyi, Myanmar รวมจำนวน 3 คน     เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เวลา 8.00 – 8.30 น. คณะบุคลากรต่างประเทศดังกล่าว เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสุทธาเวช   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศ.คลินิค พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร รองคณบดี   ฝ่ายโรงพยาบาล อ.นพ.สรรชัย  สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และนางปาลิตา พูลเพิ่ม     หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมต้อนรับและนำชมในส่วนของระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช    คณะแพทยศาสตร์

     เวลา 9.00 –  10.30 น. คณะบุคลากรต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคณะบุคลากรต่างชาติมีความประทับใจ และสนใจในสถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ที่น่าค้นหาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอย่างมาก

     เวลา 11.00 – 12.00 น. คณะบุคลากรต่างชาติเข้าเยี่ยมชมคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์   ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ โดยมี อ.วัลลภา ลีลานันทกุล อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้อนรับคณะบุคลากรดังกล่าว แนะนำระบบบริการของคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาธิต   การนวดแบบพระราชสำนัก

     เวลา 13.00 – 14.00 น. ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรต่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย และหารือถึงความร่วมมือในอนาคต

     เวลา 14.00 – 16.30 น. กิจกรรมสัมมนา “Specail International Collocuium” ระหว่างคณะบุคลากรจากต่างประเทศ ร่วมกับอาจารย์บัณฑิตศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีหัวข้อ :

Prevalence and distribution of human Plasmodium infection in District Pangjur Balochistan, Pakistan โดย Dr.Sarmad Saeed Khan, MBBS, M.Sc.Emerging fish – borne parastes and molecular detection โดย Dr.Ei Ei Phyo Myint, MBBS,M.Sc. Construction of cost effective high resolution Urban DEM for sustainable development and planning applications โดย Mr.Zahid Mushtaq Wani, MBBS, M.PHและ Helminthiasis in Thailand โดย ผศ.ดร.ชูศักดิ์  นิธิเกตุกุล