โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานการพยาบาล ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมสร้างพลังรักพลังสุขในการทำงาน โดยมี อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง จนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข มีน้ำใจ รู้จักการเสียสละ การอ่อนน้อมถ่อมตน พร้อมทั้งทราบพฤติกรรมการให้บริการที่ดีในองค์กรเพื่อลดการร้องเรียน และนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมเติมพลังให้ร่างกาย กิจกรรมเคลื่อนไหวและเพื่อเข้าภาวะการไว้วางใจ กิจกรรมการฝึกเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของอารมณ์ความรู้สึก กิจกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการย้ายจิตสู่ความรู้สึกด้านบวก และกิจกรรมอุโมงค์แห่งความดี