คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจากUniversity of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจากUniversity of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับบุคลากรจากUniversity of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา

     วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดี   คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน    Dr.Holly Lakey,Ph.D. และ Mr.Philip Lakey จาก University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา   มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิจัย และหารือถึงการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 โดยบุคลากรต่างประเทศได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด     จังหวัดร้อยเอ็ด