โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช

     ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธโรงพยาบาลสุทธาเวช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศโทบดินทร์ วิจารย์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์ และการระดมความคิดเห็นกำหนดโครงการ หรือ กิจกรรมตอบสนองกลยุทธ์ของโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป