โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์โรงพยาบาลสุทธาเวช

     ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธโรงพยาบาลสุทธาเวช ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศโท ดร.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำ Core Values และ Behavior Definition และรวมแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลสุทธาเว