คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน อาระลา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีระบาด” ประจำปี 2560 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน อาระลา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีระบาด” ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มมส ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสายฝน อาระลา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีระบาด” ประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสายฝน อาระลา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีระบาด” ประจำปี 2560 ระดับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข
จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น