คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชษฐาธิราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชษฐาธิราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเชษฐาธิราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และแพทยศาสตรศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลเชษฐาธิราช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบริการสุขภาพชุมชน และหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 โดยคณะศึกษาดูงานดังกล่าวได้เดินทางเข้าพบ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งเข้าศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม