การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำโดย อาจารย์  ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร หัวหน้าสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เป็นวิทยากรอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ   ขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง  AED ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 15 ท่าน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในบุคลากรแพทย์แผนไทยประยุกต์