การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : งานประกันคุณภาพฯ : ชั่วโมงการจัดการความรู้ (KM - Hours) : การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน

การลงรหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน