การอบรมการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การอบรมการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน

การอบรมการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ME1-0314 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสัมพันธ์และพัฒนาทางคลินิก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการรวมทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิง เพียงใจ ลวกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาสารคาม และนางวิไล ภวภูตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการรวม ทั้งการประเมินคุณภาพเวชระเบียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน