คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ IRSS Catholic University of Louvain ราชอาณาจักรเบลเยียม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ IRSS Catholic University of Louvain ราชอาณาจักรเบลเยียม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ IRSS Catholic University of Louvain ราชอาณาจักรเบลเยียม

     วันที่ 8 มกราคม 2561 ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมต้อนรับ นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ Prof. Patrick Martiny ผู้เชี่ยวชาญ จาก IRSS Catholic University of Louvain ราชอาณาจักรเบลเยียม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแนวทางความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัย ในครั้งนี้ นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ และ Prof. Patrick Martiny ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-term care) ที่ให้บริการโดยเทศบาลเมืองมหาสารคามและเครือข่าย