พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เมื่อวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ME1-0310 =ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องแบบปฏิบัติการแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นิสิตที่เข้ารับมอบเครื่องแบบปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมจำนวน 133 คน ประกอบด้วย นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 59 คน นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 39 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ อันต้องประกอบ ไปด้วยความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา กิริยามารยาทที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคลินิก สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมในความดีงานต่อนิสิต