ผู้บริหารเดินทางเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารเดินทางเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้บริหารเดินทางเข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเข้าพบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการผลิต Paramedic สำหรับกระทรวงสาธารณสุข (PMMP:Paramedic MSU for MOPH Project) ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม