นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เก็บข้อมูลประกอบการทำวิจัย
เพื่อสามารถประยุกต์ใช้หลักการวิจัยมาหาคำตอบที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่นำไปเป็นข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานในพื้นที่วิจัย มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนระบบงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการระหว่างวิชาระบาดวิทยาและวิจัย และ Evidence Based Medicine
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม