บุคลากรคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

บุคลากรคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. บุคลากร คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาวนงนุช วีระวงค์ หัวหน้างานคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนิสิตรายวิชา Interior Architectural Design 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ และการเรียนรู้นอกสถานที่