ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Healath, Institute of Traditional Medicine สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Healath, Institute of Traditional Medicine สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Healath, Institute of Traditional Medicine สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ME305 ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลาก รต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Ministry of Healath, Institute of Traditional Medicine สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561