ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เมื่อวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ME1-0310 (120 ที่นั่ง) อาคารโรงพยาบาล    สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเว่ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  มะเสนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่ได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสุทธาเวช รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมหารือ และหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป