โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วิชชิ่งทรีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ นายแพทย์สรรญชัย สมบัติไหมไทย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการ จัดโครงการระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และสร้างความเข้าใจในการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรอันจะอำนวยผลต่อหน่วยงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกิดเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในขั้นต้น ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างผลงานวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองต่อไป