ขอขอบพระคุณสิริพรชัย ศิริไมตรีธาดา พร้อมคณะ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินจำนวน 11,000 บาท – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ขอขอบพระคุณสิริพรชัย ศิริไมตรีธาดา พร้อมคณะ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินจำนวน 11,000 บาท

ขอขอบพระคุณสิริพรชัย ศิริไมตรีธาดา พร้อมคณะ ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินจำนวน 11,000 บาท

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอขอบพระคุณสิริพรชัย ศิริไมตรีธาดา พร้อมคณะ
ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินจำนวน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์
วันที่ 24 มกราคม 2561