โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม “สุขแน่…แค่ได้ยิน ปี2” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม “สุขแน่…แค่ได้ยิน ปี2”

โครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม “สุขแน่…แค่ได้ยิน ปี2”

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา อ.เมือง จ.มหาสารคาม หน่วยหู คอ จมูก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกให้ความรู้เรื่องการคัดกรองการได้ยิน และ การดูแลเครื่องช่วยฟังเบื้องต้น ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเมืองมหาสารคาม ในโครงการค้นหา คัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยิน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม “สุขแน่…แค่ได้ยิน ปี2” โดยมี ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. ในครั้งนี้