โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานเวชกรรมสังคม และคลินิกกุมารเวช ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พญ.พรรณิพิศ วงศ์มีฤทธิ์ กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุทธาเวช กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมเด็ก และ นางขิ่ม สกุลนุ่ม ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาสุขภาพจิต หัวหน้างานการพยาบาลกระตุ้นพัฒนาเด็ก และจิตเวชศาสตร์ในเด็ก ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กช่วงวัย 0-5 ปี Social Media กับลูกน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแพทย์ พยาบาล ผู้ปกครอง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการดูแลเด็กเล็ก และสามารถปฏิบัติต่อได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก