ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of North Texas Health Science Center – Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of North Texas Health Science Center – Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of North Texas Health Science Center – Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันจันทร์ ที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ME 305 สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์  ร่วมต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก  University of North Texas Health Science Center – Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคณะนิสิตต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้    และฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพชุมชน ณ คณะแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2561   โดยคณะนิสิตแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการ ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรีมย์ รวมถึงเข้าฝึกอบรมสมาธิเพื่อพัฒนาชีวิตเบื้องต้น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม