คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับ Dr.John O Gibson จาก University of North Texas Health Science Center Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับ Dr.John O Gibson จาก University of North Texas Health Science Center Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับ Dr.John O Gibson จาก University of North Texas Health Science Center Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 Dr.John O Gibson จาก University of North Texas Health Science Center Texas College of Osteopathic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เข้าพบ ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ณ ตึกบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช  วรรณพฤกษ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย   คณะแพทยศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้    ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด