โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันพุทธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนา และเป้าหมาย   การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงกรอบและ     แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์