โครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทนพญ.สมพิศ ปินะเก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเยี่ยมคุณภาพงานเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของห้องปฏิบัติการในการให้บริการ และเพื่อให้มีการพัฒนาระบบงานและได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี พ.ศ. 2560