โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์