กิจกรรมการพบเพื่อนใหม่ (icebreaking) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Interprofessional Education: IPE) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมการพบเพื่อนใหม่ (icebreaking) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Interprofessional Education: IPE)

กิจกรรมการพบเพื่อนใหม่ (icebreaking) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Interprofessional Education: IPE)

วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการพบเพื่อนใหม่ (icebreaking) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Interprofessional Education: IPE) ระหว่าง 5 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง นฤมิตศิลป์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 1 (Family Medicine 1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักเพื่อนต่างคณะ และเตรียมการ ลงเยี่ยมบ้านร่วมกันในระหว่างวันที่ 6 – 7 เมษายน 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม และมีอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 8 ท่านมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย