โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และคนพิการ

ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ และคณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ประสานงานจังหวัด ครั้งที่ 2 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสอบถาม ICF แบบสอบถามคุณภาพชีวิต และการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงานและเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ชัยนาท และสงขลา ได้เรียนรู้แบบสอบถาม ICF แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลกับคนพิการและญาติ ณ ตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม ICF   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และการวางแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ประกอบด้วยเครือข่ายการดำเนินงาน CBR ในพื้นที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และคนพิการ

หลังจากการประชุมฯเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR) สามารถเริ่มต้นจากหน่วยงานใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นชุมน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพสต. แล้วค่อยๆไปขยายเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพชีวิตของคนพิการ  แบบสอบถาม ICF ไม่ใช่แค่แบบสอบถาม แต่เป็นการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คนพิการและปรับปรุงลักษณะการทำงาน  การมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับทั้งความรู้ และได้รู้จักเพื่อนใหม่ศึกษาประสบการณ์ และร่วมเรียนรู้กับพื้นที่อื่นๆ