ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Pharmacy, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Pharmacy, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Pharmacy, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of Pharmacy, Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย จำนวน 9 คน ซึ่งเป็นอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้ศึกษาดูงานเภสัชกรรม หออภิบาลผู้ป่วยคลินิกไตเทียม และศึกษาการ ดูแลผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์