โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน ในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม (สุขแน่..แค่ได้ยินปี 2) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน ในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม (สุขแน่..แค่ได้ยินปี 2)

โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยิน ในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม (สุขแน่..แค่ได้ยินปี 2)

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 หน่วยหู คอ จมูก โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ แพทย์โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสุทธาเวชออกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการคัดกรองภาวะผิดปกติทางการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการได้ยินในชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม (สุขแน่..แค่ได้ยินปี 2) โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องความผิดปกติทางการได้ยิน การใช้งานเครื่องช่วยฟังและการบำรุงรักษาเครื่องช่วยฟัง จากนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการตรวจโดยแพทย์โสต ศอ นาสิก และ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย โรงพยาบาลสุทธาเวช ซึ่งในปีนี้มีการออกหน่วยทำกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 6 ครั้งด้วยกัน