บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานโรงการออกแบบและระบบการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานโรงการออกแบบและระบบการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานโรงการออกแบบและระบบการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2561 ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการออกแบบ และระบบให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในวันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 บุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ศึกษาดูงานที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ และในวันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 ศึกษาดูงานที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดย ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานออกแบบอาคารโรงพยาบาล และระบบให้บริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการให้บริการโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป