ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์ มมส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์ มมส.

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์ มมส.

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 ณ ลานข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีนมัสการ สรงน้ำพระ ส่งตัวแทนบุคลากรร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภทสอง การร่วมงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย